หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
  รอบรั้วศิลปศาสตร์  
กิจกรรมออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
นศ.คณะศิลปศาสตร์ เดินทางไปประเทศเดนมาร์ก
รายละเอียด
โครงการ Cross-cultural intergration 2016
รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ต้อนรับผู้บรหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน
รายละเอียด
ประชุมเพื่อจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด
โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เรื่อง หลักการบริการในงานมัคคุเทศก์และการโรงแรม
รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ประจำเดือน เม.ย. 59
รายละเอียด
กราบขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
รายละเอียด
สัมมนาวิชาชีพการสร้างเอกสร้างเอกลักษณ์ของบัณฑิตไทยสู่สากลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวท้องถิ่น
รายละเอียด
สิบสานประเพณีสงกรานต์ 2559
รายละเอียด
MOU ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและรับมอบรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียด
ราชมงคลร่วมใจทำบุญตักบาตร
รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีราชสดุดี 2 เม.ย. 59
รายละเอียด
อบรม TOEIC ศูนย์สุพรรณบุรี
รายละเอียด
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
รายละเอียด
โครงการ หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อยกระดับชุมชนด้วยวิชาชีพ
รายละเอียด
กิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยว
รายละเอียด
ประกวดคลิปวีดิโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"
รายละเอียด
โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสู่อาเซียน 2559
รายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ กิจกรรมเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์
รายละเอียด
  ดูทั้งหมด >>  

       
  Quick Links  
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
   

    คณะ / สถาบัน / สำนัก  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
บริษัท MAJOR เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง(ข่าววันที่ 9 ก.ค. 2559)
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป นักเรียนและนักศึกษาอบรมภาษาในโครงการอบรมภาษาอาเซียน 5 ภาษา สนใจคลิกเพื่อดูรายละเอียดและใบสมัคร
ผลการเรียนของนักศึกษาในโครงการสอนภาษาอังกฤษ SEPT
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบกลาง Admissions คณะศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อกรรมการสภาวิชาการ‏
  
  ดูทั้งหมด >>  
   
  ปฎิทินกิจกรรม  
   
       
  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  
ภาพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศเดนมาร์ก

more detail
ภาพโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และโครงการพัฒาศักยภาพผู้บริหารรุ่นใหม่

more detail
ภาพโครงการพัฒนาบุคลากร ๕๘

more detail
ภาพโครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ ปี2558

more detail
ภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2558

more detail
   
  ดูทั้งหมด >>  
   
.  
  Web Link  
   
     
  เอกสารเผยแพร่  
...............
วารสารคณะศิลปศาสตร์ทุกฉบับ

.......
 
  คู่มือนักศึกษา
 
   
 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th